เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1404305Food Engineering
วิศวกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1404101 หรือ
1404252

Course Description
มิติและหน่วย อุณหพลศาสตร์ สมดุลมวลและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทมวล การลดขนาดและการคัดแยก การผสม การแยกเชิงกล เทคโนโลยีอาหารกระป๋อง การระเหย การทำแห้ง การทำเย็นและแช่เยือกแข็ง


Dimensions and units; thermodynamics; mass and energy balances; fluid mechanics; heat transfer; mass transfer; size reduction and screening; mixing; mechanical separation; canning technology; evaporation; drying; refrigeration and freezing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH