เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1404305Food Engineering
วิศวกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1404101
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
มิติและหน่วย อุณหพลศาสตร์ สมดุลมวลและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทมวล การลดขนาดและการคัดแยก การผสม การแยกเชิงกล เทคโนโลยีอาหารกระป๋อง การระเหย การทำแห้ง การทำเย็นและแช่เยือกแข็ง


Dimensions and units; thermodynamics; mass and energy balances; fluid mechanics; heat transfer; mass transfer; size reduction and screening; mixing; mechanical separation; canning technology; evaporation; drying; refrigeration and freezing.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH