เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403204Food Processing
การแปรรูปอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1401105

Course Description
ประวัติและความสำคัญของการแปรรูปอาหาร ชนิดของอาหาร การเสื่อมคุณภาพอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปโดยใช้ความร้อน การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การทำแห้ง การถนอมอาหารโดยการใช้สารเคมี ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


History and importance of food processing; types of foods; food deterioration; raw material preparation; processing techniques including thermal processing, chilling, freezing, dehydration, chemical preservation; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH