เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403204Food Processing
การแปรรูปอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1401105
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:50120S4LAB20020M  
  พุธ13:00-14:50415MELECT-1      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 รหัส 6231401002 ถึง 623140102320-0-20
  วันสอบกลางภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    02 จันทร์13:00-15:50120S4LAB26026M  
    พุธ13:00-14:50415MELECT-1      
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 รหัส 6231401024 ถึง 6231401055
  3-0-3
  20-0-20
  วันสอบกลางภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ประวัติและความสำคัญของการแปรรูปอาหาร ชนิดของอาหาร การเสื่อมคุณภาพอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปโดยใช้ความร้อน การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การทำแห้ง การถนอมอาหารโดยการใช้สารเคมี ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


  History and importance of food processing; types of foods; food deterioration; raw material preparation; processing techniques including thermal processing, chilling, freezing, dehydration, chemical preservation; study tour.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH