เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102728Structural Design of Polymers
การออกแบบโครงสร้างของพอลิเมอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติต่างๆของพอลิเมอร์ การออกแบบและการคัดเลือกวัสดุ การปรับแต่งและการวิเคราะห์ทางโครงสร้าง อุปกรณ์การบำบัดรักษา เทคโนโลยีฟิล์มบางและเมมเบรน


Structure-property relationships; material design and selection; modification and structural analysis; therapeutic devices; thin films and membrane technology
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH