เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102727Enzyme Catalysis in Organic Synthesis
ปฏิกิริยาของเอนไซม์ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและการสร้างพันธะคาร์บอน-ออกซิเจน และ คาร์บอน-ไนโตรเจน การสร้างและการสลายพันธะคาร์บอน-คาร์บอน ปฏิกิริยารีดักชัน และปฏิกิริยาออกซิเดชัน การประยุกต์ใช้การเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ในกระบวนการผลิต


Principles of enzyme catalysis; hydrolysis and formation of carbon-oxygen and carbon-nitrogen bonds; formation and cleavage of carbon-carbon bonds; reductions and oxidations; applications of enzyme catalysis in industrial processes
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH