เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102726Chemistry of Dyes
เคมีของสีย้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สีของสารประกอบอินทรีย์ สีพอลิอีนและพอลิเมธิน สีไดและไตรเอริลเมธิน เอซา[18] แอนนูลีน สีไนโตรและไนโตรโซ สีเอโซ สีคาร์บอนิล สีซัลเฟอร์ ฟลูออเรสเซนต์ ไบรท์เทนเนอร์ สีจากเชื้อราและไลเคน การประยุกต์ใช้สีย้อม ปฏิบัติการทดลอง การสังเคราะห์สีย้อม สีฟลูออเรสเซนต์ การสกัดสี กระบวนการย้อมสี


Color of organic compounds; polyene and polymethine dyes; di- and triarylmethine dyes; aza[18]annulenes; nitro and nitroso dyes; azo dyes; carbonyl dyes; sulfur dyes; fluorescent brighteners; dyes from fungi and lichens; application of dyes; experimental laboratory; synthesis of dyes, fluorescent dyes, extraction of dyes, dyeing processing
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH