เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102724Structural Characterization of Organic Compounds
การพิสูจน์โครงสร้างของสารอินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การหาสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี แมสสเปกโทรเมตรี การหาโครงสร้างผลึกโดยวิธีรังสีเอกซ์ การทดสอบหมู่ฟังก์ชันและกลุ่มสารโดยวิธีทางเคมี


Structural characterization of organic compounds by spectroscopic methods; ultraviolet-visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, mass spectroscopy, x-ray crystallography; testing of functional groups and types of compounds by chemicals
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH