เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102723Natural Products in Nutraceuticals, Cosmeceuticals and Agrochemicals
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโภชนเภสัช เวชสำอางและเคมีเกษตร
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโภชนเภสัช เวชสำอางและเคมีเกษตรเชิงพาณิชย์ การประเมินและการทำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การเป็นผู้ประกอบการทางเคมีประยุกต์


Natural products-based nutraceuticals, cosmeceuticals and agrochemicals in commercial significance; evaluation and standardization of natural products; applied chemistry entrepreneurship approach
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH