เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102721Drug Discovery Based on Natural Products
การค้นหาตัวยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจำแนกประเภทของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและวิถีชีวสังเคราะห์ การสังเกตและการเลือกสิ่งมีชีวิตที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและเภสัชพื้นบ้าน การสกัด การแยก การตรวจสอบ และการหาลักษณะเฉพาะของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การสังเคราะห์ยา ความสัมพันธ์ระหว่างการออกฤทธิ์ทางชีวภาพและโครงสร้างทางเคมี เคมีทางยา งานวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


Classification of natural products and biosynthetic pathways; observation and selection of bioactive organisms; ecology and ethnopharmacology; extraction; isolation; detection and characterization of bioactive compounds; drug synthesis; structure-activity relationship; medicinal chemistry; natural products chemistry research
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH