เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1407315Entrepreneurship and Agricultural Business
การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจทางการเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ผู้ประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผน การเริ่มต้นดำเนินการและการจัดการธุรกิจใหม่ทางวิทยาศาสตร์และทางเกษตร เครื่องมือช่วยออกแบบธุรกิจ การตั้งธุรกิจใหม่ ระบบนิเวศน์ของการประกอบธุรกิจ และโปรแกรมสนับสนุน การบ่มเพาะธุรกิจ การเร่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา การบรรยายโดยผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ การกำหนดทรัพยากร การดำเนินการและการจัดการธุรกิจ แผนการตลาด การเสนอแผนธุรกิจ


Entrepreneur and entrepreneurship; planning, starting and managing a new scientifically oriented and agricultural business venture; business model canvas; new business start-up; entrepreneurial ecosystem and support program, incubator and business incubation, business acceleration, science park; discussion on business case study; seminars by invited entrepreneurs; business plan writing; resource allocation; business operation and management; marketing strategies; business pitching
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH