เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1408203Packaging Design
การออกแบบทางการบรรจุ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1408101

Course Description
หลักการเขียนแบบ การเขียนแบบออโทกราฟิคและไอโซเมทริค ภาพแผ่นคลี่ทางการบรรจุ การออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบบรรจุ การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์


Principles of drawing; orthographic and isometric drawings; development for packaging; computer-aided design; principles of packaging design ; packaging prototype making
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH