เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102784Master Seminar 1
สัมมนาระดับปริญญาโท 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การทบทวนเอกสารและนำเสนอแนวคิดงานวิจัยปัจจุบันที่น่าสนใจทางเคมีและเคมีประยุกต์ หรือการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์


Literature review and presentation of the current interest issues in chemistry and applied chemistry or thesis progress presentation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH