เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1408101Principle of Packaging
หลักการบรรจุ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หน้าที่และความสําคัญของการบรรจุ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและการขึ้นรูปภาชนะบรรจุ เทคโนโลยีการบรรจุในอุตสาหกรรมเกษตร บทบาทของบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อกําหนดและมาตรฐานการบรรจุ


Functions and importance of packaging; types of package; package materials and forming; packaging technology for agro-industry; roles of packaging on shelf life of product; eco-friendly package; regulations and standards of packaging
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH