เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1407486Co-operative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต6 (0-40-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการหนึ่งภาคการศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด การส่งรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พนักงานที่ให้คำปรึกษาในสถานประกอบการ และรายงาน


Full-time academic or professional work at the organizations for a semester according to the program; report submission and presentation after training; evaluation by advisor, training workplace supervisor and report
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH