เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203495Social Enterprise
กิจการเพื่อสังคม
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203134 หรือ
1203203 หรือ
1203135 และ 1203203

Course Description
หลักการของกิจการเพื่อสังคม การพัฒนาต้นแบบทางธุรกิจ การเริ่มต้นดำเนินโครงการ การติดตาม ประเมินผล และความยั่งยืนของธุรกิจเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ ทั้งทักษะทางด้านการบริหารจัดการ การจัดการการเงินในระดับจุลภาค การจัดการทางการตลาดของ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงการขยายผลกระทบเชิงบวกทางสังคม และการวัดผลการดำเนินงานทางด้านสังคม เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม และสร้างผลกำไรอย่างสร้างสรรค์


Overview of social enterprise concept; development model, the initial project, evaluation and sustainability of social enterprises focusing on the cognitive integration management skill, microfinance management, marketing and strategic management of social enterprise. Including create a positive impact on society, performance measurement, solve problems of society and crate a profit of business
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH