เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1203330Retail Management
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203134 หรือ
1203135

Course Description
องค์ประกอบการจัดการการค้าปลีก ผู้ประกอบการค้าปลีก ช่องทางการจัดจำหน่าย พฤติกรรมการซื้อ กลยุทธการตลาดค้าปลีก การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน การตั้งราคา การจัดการหน้าร้าน และการบริการลูกค้า มีการวิเคราะห์วิจารณ์จากกรณีศึกษาและเชิญวิทยากรพิเศษที่เป็นผู้ประกอบการค้าปลีก


Elements of retail management including types of retailers, multichannel retailing, consumer buying behavior, retail marketing strategies, selecting retail site locations, supply chain management, pricing, store management, store layout & design and customer service. Discussion on case studies and assigned reading and seminars by invited entrepreneurs in retail management topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH