เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1203330Retail Management
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203134 หรือ
1203135
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
องค์ประกอบการจัดการการค้าปลีก ผู้ประกอบการค้าปลีก ช่องทางการจัดจำหน่าย พฤติกรรมการซื้อ กลยุทธการตลาดค้าปลีก การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน การตั้งราคา การจัดการหน้าร้าน และการบริการลูกค้า มีการวิเคราะห์วิจารณ์จากกรณีศึกษาและเชิญวิทยากรพิเศษที่เป็นผู้ประกอบการค้าปลีก


Elements of retail management including types of retailers, multichannel retailing, consumer buying behavior, retail marketing strategies, selecting retail site locations, supply chain management, pricing, store management, store layout & design and customer service. Discussion on case studies and assigned reading and seminars by invited entrepreneurs in retail management topics.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH