เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203466Special Topics in International Business
หัวข้อเฉพาะด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203375

Course Description
การสัมมนาโดยการศึกษาเชิงลึกในหัวข้อเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน


A series of seminar format with an in-depth analysis of special topics related to current international business interest
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH