เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203372Export-Import Management
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203375

Course Description
ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับในการส่งออกและนำเข้าสินค้า เทคนิคและวิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าการพิจารณาเลือกตลาดและผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การคิดคำนวณต้นทุน การกำหนด ราคา การหีบห่อ วิธีการ เงื่อนไข และการประกันภัยในการขนส่ง การชำระเงิน สินเชื่อในธุรกิจ การส่งออก และนำเข้า การเตรียมเอกสารในการส่งออกและนำเข้า พิธีการศุลกากร ศึกษาดูงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการนำเข้า และส่งออก


Rules and regulations of export – import goods, export and import procedures and techniques, export market and export goods selection, cost and price calculating and setting, packing, transportation techniques, terms and Insurance, payment and financial terms in export -import business, export-import documentation, customs procedure, and field trip study in export-import business organization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH