เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203373International Finance
การเงินระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202116 และ 1203212

Course Description
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงของเงินตราต่างประเทศและเครื่องมือในการบริหารเงินตราโดยอนุพันธุ์ การจัดการหลักทรัพย์ระหว่างประเทศและการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ ประเด็นสำคัญด้านการเงินระหว่างประเทศ


Foreign exchange markets, forecasting exchange rate, currency risk hedging techniques and currency derivative instruments, international portfolio management and investment practices of multinational firms, practical issues in the international finance field.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH