เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1203374Innovation and Technology Management
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดการสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี ประเภทของนวัตกรรม ประเภทของเทคโนโลยี กระบวนการนวัตกรรม กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ศึกษาดูงานการปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการที่มีการนำนวัตกรรมทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้


Concepts of innovation and technology, types of innovations, types of technologies, innovation process, technology strategy, and field trip to study innovative strategies from the business organizations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH