เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203375International Business Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203134 หรือ
1203135

Course Description
ประเด็นในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมทางวัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการค้าของรัฐบาลและการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ช่องทาง การเข้าสู่การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการศึกษาดูงานสถานประกอบ การระหว่างประเทศ


An overview of international business operations in terms of cultural, political, legal, economics environments, the relations of government trade policy and international trade, regional economic integration, global foreign exchange, modes of entry, ethics and social responsibility in international business, invitation of the specialists from the related field for discussion on the international opportunities and strategy, and field trip study at international business companies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH