เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203316Marketing Strategy for Greater Mekong Sub-Region
กลยุทธ์การตลาดในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203121

Course Description
สินค้าและการบริการในตลาดภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาดของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ วิธีการการสื่อสารทางการตลาด การสังเคราะห์ กลยุทธ์การตลาดผ่านการศึกษาดูงานและการทำโครงงาน


Products and services in Greater Mekhong Sub-region markets, business environment, customer behavior, product life-cycle marketing strategy, marketing communication techniques, marketing strategies synthesis by area study trips and project development
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH