เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407350Farm and Industrial Visit
ดูงานสวนเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต1 (0-6-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 3

Course Description
การทัศนศึกษาสวนเกษตร โรงงานบรรจุภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร นำเสนอและส่งรายงาน


Field trips to farm, packaging and food industries, research institutes or agro-industry related agencies; oral presentation; report submission
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH