เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1405302Quality and Food Safety Management
การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาประกันคุณภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1407214 และ 1407313 หรือ
1407201 หรือ
1410201

Course Description
กฎระเบียบของไทยและสากลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เกษตรและบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานและชั้นคุณภาพ การใช้สถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ การบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวม ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ GMP HACCP ISO series ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร


National and international regulations related to agricultural products and package; grade and quality standard; statistical process control; quality assurance; total quality management; quality system in agro-industry; GAP, organic agricultural standard; GMP, HACCP, ISO series; current issues in food safety
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH