เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1203317Financial Management in Digital Era
การจัดการทางการเงินในยุคดิจิตอล
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203212

Course Description
นโยบายทางการเงินต่างๆ เทคนิคและวิธีการในการบริหารการเงินภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ ดิจิตอลแบงกิ้ง ความเสี่ยงทางดิจิตอล เงินและการจ่ายเงินในยุคดิจิตอล ฟินเทคและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา


Financial policies, financial management techniques and procedures under various situations, digital banking, digital risk, money and payments in digital era, fintechs and their regulation, and case study discussion
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH