เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1407313Postharvest Technology of Horticultural Crops
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1407214

Course Description
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน ดัชนีความบริบูรณ์ การเก็บเกี่ยว การลดความร้อน ทรีทเมนต์หลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและสภาพบรรยาการดัดแปลง การจัดการโรงคัดบรรจุ การจัดการคลังสินค้าและร้านค้าปลีก เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน ประเด็นปัจจุบัน


Postharvest loss; quality and safety standard; maturity index; harvesting; cooling; postharvest treatment; storage and controlled atmosphere; packinghouse operation; warehouse and retail store management; postharvest technology and innovation of horticultural crops; current issues
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH