เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1407214Postharvest Biology
ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1410201

Course Description
การหายใจ เอทธิลีนและการสุกของผลไม้ ความบริบูรณ์ กายวิภาคพืช การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและทางชีวเคมีภายหลังการเก็บเกี่ยว การสูญเสียน้ำ การเสื่อมเสียหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะผิดปกติทางสรีรวิทยา การวาย ความเครียดทางสรีรวิทยา ชีวโมเลกุลสำหรับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


Respiration; ethylene and fruit ripening; maturity; plnat anatomy; morphological and biochemical changes after harvest; water loss; postharvest deterioration; physiological disorder; senescence; stress physiology; molecular biology for postharvest technology
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH