เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203370Business Diversity Management
การจัดการความหลากหลายทางธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203242

Course Description
ทฤษฎี ปฏิบัติ และการทดลองในการเข้าใจบทบาทของความหลากหลายในองค์กร ความแตกต่างของปัจจัยความหลากหลายในองค์กรและผลกระทบที่มีต่อปัจเจกบุคคลและองค์กรรวมถึงทางธุรกิจ การจัดการความขัดแย้ง การสื่อสารในองค์กรที่มีความหลากหลาย กระบวนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การผนวกรวมเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน การสรรหาและบรรจุรวมถึงการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถอันหลากหลาย


Theoretical, practical, and experiential understanding of the emerging field of diversity in organizations, the different types of diversities in organizational life and their effects upon the individuals and organizations, the impacts of diversity on business, managing conflict and communication in diverse workplace, diversity and the change process, inclusion strategies for the organization’s competitive advantage, recruitment and staffing and also retaining diverse talents.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH