เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1407213Quality Analysis of Agricultural Products
การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1401105

Course Description
ความสำคัญและแหล่งที่มาของวัตถุดิบทางการเกษตร ลักษณะของวัตถุดิบทางการเกษตร คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี คุณภาพทางจุลินทรีย์ คุณภาพทางโภชนาการ หลักการและวิธีการวิเคราะห์ การทดสอบทางประสาทสัมผัส วิธีวิเคราะห์แบบใหม่


Importance and source of agricultural materials; characteristics of agricultural materials; physical, chemical, microbial and nutritional quality; principle of analysis and methods; sensory evaluation; new analysis methods
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH