เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203434Strategic Management for Business
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203134 หรือ
1203135

Course Description
แนวคิดในการจัดการกลยุทธ์ ความสามารถในการออกแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ และนำการจัดการทางกลยุทธ์ไปสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนได้ และกรณีศึกษา


Key concepts of strategic management, competencies to design business strategies, abilities to lead strategic management in generating sustainable competitive advantage and case study discussion
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH