เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203496Entrepreneurship
การเป็นผู้ประกอบการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203134 และ 1203212 หรือ
1203135 และ 1203212

Course Description
แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ กระบวนการการพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การพัฒนาแผนธุรกิจ การจัดหาแหล่งเงินทุน มาตรฐานทางจริยธรรมความยั่งยืนทางธุรกิจ เรียนรู้ผ่านผู้ประกอบการ และกรณีศึกษา


Concepts and characteristics of entrepreneurs, business models and strategy, business development process, business environment analysis, business plan development, sources of fund, ethical standards and business sustainability, seminars by invited entrepreneur and case study discussion
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH