เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203203Business Ethics and Good Governance
จริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
จริยธรรมทางธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจที่คำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม และสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจที่คำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้


Business ethics concepts, ethics-driven business decisions, and developing ethics-driven business strategies in sustainable and competitive manner
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH