เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210217Navigation
การเดินอากาศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การคำนวณ ความเร็ว/ระยะทาง/เวลา การอ่านแผนภูมิ และกำหนดจุด โดยใช้เทคนิคระบบการเดินอากาศ


Speed/Distance/Time Calculations, Navigation Chart Reading & Plotting and Practical Air Navigation Techniques.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH