เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210219Quantitative Analysis for Flight Operation
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานทั้งในคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่จำเป็นทางการบิน เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในงานการปฏิบัติการทางการบิน โดยศึกษาจากกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นจริงในขณะการปฏิบัติการทางการบิน


Principle of mathematics and physics essential for flight operation for applied as problem-solving tools in flying operation based on real case studies during flying situation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH