เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210416Airport Logistics and Services Design
การออกแบบระบบโลจิสติกส์และการให้บริการของสนามบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดการให้บริการของสนามบิน รวมถึงมาตรฐานในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของสนามบิน การวิเคราะห์ศักยภาพการให้บริการ เครื่องมือ และวิธีการจัดการคุณภาพสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของสนามบิน ในบริบทของโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมบริการ


The principle concepts of airport services design, the standardization in airport logistics management, the analysis of logistics performance improvement, models and quality management methodology for the implementation of total quality management in any sphere of logistics and Service sector in the airport logistics and services design.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH