เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210414Aviation Logistics Project Design and Management
การออกแบบและการจัดการโครงการด้านธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องธุรกิจโลจิสติกส์การบิน ด้วยแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


Problem analysis and design the development project for aviation business logistics using logistics and supply chain management techniques.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH