เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210355Business Analytic and International Logistics Management
การวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการวิเคราะห์ธุรกิจและแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การประยุกต์แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศกับกรณีศึกษาธุรกิจจริง หลักการจัดการธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก แนวโน้มและแนวทางการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศด้วยแนวคิดการจัดการโลจิสติสก์ระหว่างประเทศ


The principle concepts of business analytics and international logistics management, the implication of business analytics and international logistics management in real business case study, trends and future development of international business based on international logistics management concepts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH