เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210415Marketing Logistics and Aviation Business Strategy
การตลาดโลจิสติกส์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการตลาดโลจิสติกส์และแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการบิน เพื่อการวิเคราะห์แบบจำลองธุรกิจและแผนการตลาดสำหรับธุรกิจการบิน และนำเสนอแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการบินในอนาคต


The principle concepts of marketing logistics and business strategy in aviation business, the analysis of business model and market plan for aviation business. to create the business strategy development for future aviation business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH