เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210216Aviation Industry and Global Economic Trends
อุตสาหกรรมการบิน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวโน้มของธุรกิจการบินและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการบินของไทยและของโลก ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยและของโลก โดยมุ่งเน้นการศึกษาเชิงประจักษ์


Trends and future perspective of aviation business, determinant factors that effects to Thai and global aviation industry, the effects of tourism industry and international trade logistics and supply chain re-design on aviation industry including government policies and business strategic development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH