เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210417Human Factors in Aviation Industry
มนุษยปัจจัยในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติความเป็นมาและความหมายของมนุษยปัจจัย ความเข้าใจพฤติกรรมและการแสดงออกของมนุษย์ รวมถึงผลกระทบของมนุษยปัจจัยที่มีต่อการปฎิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยปัจจัย ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน บทบาทของมนุษยปัจจัยในการออกแบบระบบ การดำเนินการ การจัดการและความปลอดภัย แนวทางปฎิบัติของมนุษยปัจจัยในการจัดการองค์กร ข้อจำกัดในการปฎิบัติงาน ความเหนื่อยล้าและความเครียด การจัดการทรัพยากรลูกเรือ


History and definitions of human factors, understanding human behavior and performance, the effect of human factors on performance, the relationship between human factors, safety and efficiency, the role of human factors in system design, operations, management and safety, practical implications of human factors in managing organizations, performance limitations, fatigue and stress, and Crew Resource Management (CRM)
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH