เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210361Spanish for Aviation Business 1
ภาษาสเปนเพื่อธุรกิจการบิน 1
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1009310

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ที่ใช้ทั่วๆ ไปในธุรกิจการบิน การบริการภาคพื้น การสำรองบัตรโดยสาร การออกบัตรโดยสาร การเชคอิน การเดินทางขาออก การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน ขั้นตอนความปลอดภัยบนเครื่องบิน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการหลังมื้ออาหาร และการเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง


Terminology, expressions commonly used in aviation business, ground service, making reservation, ticketing, check-in, departure, in-flight services, welcoming, boarding, safety and emergency procedures, food and beverage, after meal services, landing, disembarkation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH