เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1210214Dangerous Goods Regulations for Air Transport
การขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบและประเภทของวัตถุอันตราย การบรรจุ ปริมาณบรรจุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ และการติดฉลากวัตถุอันตราย การดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าอันตราย การจัดทำเอกสาร ข้อกำหนด เงื่อนไขของหน่วยงานรัฐ วิธีการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน


Roles and responsibilities of related organizations, dangerous goods regulations, types of packing and the use of packaging, marks and labels requirements, roles of handling, documents issuing, state variations and operator variations, relevant emergency procedures.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH