เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1210215Quantitative Model for Aviation Business
แบบจำลองเชิงปริมาณสำหรับธุรกิจการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจ การออกแบบแบบจำลองเชิงปริมาณ การเลือกใช้ และการนำเข้าข้อมูลจากกิจกรรมทางธุรกิจในอดีตและปัจจุบัน เพื่อใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ทางธุรกิจ


Fundamentals of business skills and decision making, designed quantitative modeling, input data from present and past business activities to forecast the future under various conditions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH