เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210212Ticketing Reservation and Distribution System
ระบบการสำรองและจัดจำหน่ายตั๋วโดยสาร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบการจัดข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจการบิน ระบบต่างๆ ในการสำรองที่นั่ง การคำนวณราคาและรายละเอียดของบัตรโดยสาร ระบบเช็คอินและการผ่านขึ้นเครื่อง ระบบสื่อสารระหว่างสถานี ระบบสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการบนเครื่องบิน การติดต่อสื่อสารระหว่างกับหน่วยงานภาคพื้นที่เกี่ยวข้อง คำศัพท์และภาษาเฉพาะที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้


The information technology systems in aviation business particularly in Global Distribution System: reservation, ticketing, check-in and boarding, inter-station communication, the communication systems between operational-personnel on board, as well as with personnel in the on-ground functions concerned. All technical and job-related terms with respected to new technology and innovations will be focused and practiced.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH