เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1210211Cross-Cultural Communication for Services Business
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจบริการทางการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและธุรกิจบริการ ครอบคลุมประเด็นความหมาย ความสำคัญ ประเภท และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม


Relationship between culture and services business including: importance, definitions, typologies and diversity of cultures, factors influencing on cross cultural communication and the potential problems of cross-cultural communication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH