เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210210Safety Management System in Aviation
ระบบการจัดการความปลอดภัยในการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัย วัตถุประสงค์และนโยบายด้านความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยง การประกันคุณภาพความปลอดภัย การส่งเสริมด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุ กระบวนการเกิดอุบัติเหตุ การวิเคราะห์หาสาเหตุของอันตราย แนวปฏิบัติและการควบคุม รายการด้านความปลอดภัยของรัฐ แนวปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ


Basic Safety Concept, components of a Safety Management System (SMS), management policy and objective, safety risk, safety assurance, safety promotion, root cause analysis, risk assessment, acceptable risk, the nature of the accident process, accident process, hazard analysis, regulatory framework, state safety program, and ICAO framework.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH