เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303892Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต18 (0-54-18)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิทยานิพนธ์จะต้องเป็นการวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและต้องถูกส่งตามแบบฟอร์มที่กำหนดซึ่งจะถูกทดสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยสถาบัน


A thesis has to research any topic in information technology and be submitted in the form of a dissertation which will be examined by experts nominated by the institute.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH