เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201452Data Analytics and Professional Communication Skills
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201335

Course Description
การใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลึกขั้นสูงทั้งกระบวนการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมากและหลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลในการช่วยตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจที่ดีกว่ารูปแบบปกติ กิจกรรมการชำระข้อมูล จัดเตรียม และจัดระเบียบข้อมูล การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อระบุและวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบของข้อมูลซึ่งเทคนิคที่ใช้แปรผันตามความต้องการของแต่ละองค์กร เรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการที่เป็นหัวใจของการสื่อสารที่ดีทั้งการพูดและเขียน ประกอบด้วย ทักษะการนำเสนอด้วยการใช้เสียงและกริยาท่าทาง การใช้สื่อเพื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม การฝึกทักษะการนำเสนอและสื่อสารกับบุคคลอื่น และการเขียนจดหมายธุรกิจแบบทางการ


The use of advanced analytic techniques both qualitative and quantitative processes against very large, diverse data sets to gain insights resulting in significantly better economic decisions; the activity of cleansing, preparing, and aligning the data; apply data analytics tools to identify and analyze behavioral data and patterns, and techniques vary according to organizational requirements; learn and practice principles essential to good oral and written communication, including vocal and physical presentation skills; use of appropriate visual aids; demonstration of advanced and refined interpersonal skills; and writing formal business letters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH